Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) Prezydent Miasta co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta „Raport o stanie miasta”.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów oraz uchwał Rady Miasta.

Nad przedstawionym „Raportem o stanie miasta” przeprowadza się debatę.

Debata nad „Raportem o stanie miasta” w roku 2022 odbędzie się podczas LIII sesji Rady Miasta Bolesławiec
w dniu 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza.  
 

W debacie nad „Raportem o stanie miasta” mieszkańcy miasta mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem, składa do Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany „Raport o stanie miasta”, tj. do 30 maja br. w godzinach pracy Urzędu Miasta (7.30 -15.30). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie można składać w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu przy ul. Rynek 41.

Zapoznaj się z „Raportem o stanie miasta”

(źródło: www.um.boleslawiec.bip-gov.pl)

0
Would love your thoughts, please comment.x